ZASADY REKRUTACJI , KRYTERIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W SZCZAWIE NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Rodzice dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2022/2023. Deklarację składa się do Dyrektora na piśmie według wzoru stanowiącego załącznik nr l. Deklaracje składa się od 07.02.2022 r. do 18.02.2022 r. Niezłożenie deklaracji lub złożenie deklaracji po terminie oznacza rezygnację z kontynuowania wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym. Rodzice […]

Zasady rekrutacji , kryteria postępowania rekrutacyjnego oraz terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Szczawie na rok szkolny 2021/2022

Rodzice dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022. Deklarację składa się do Dyrektora na piśmie według wzoru stanowiącego załącznik nr l. Deklaracje składa się od 10.02.2021 r. do 19.02.2021 r. Niezłożenie deklaracji lub złożenie deklaracji po terminie oznacza rezygnację z kontynuowania wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym. Rodzice […]