1. Rodzice dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022.
  1. Deklarację składa się do Dyrektora na piśmie według wzoru stanowiącego załącznik nr l.
  2. Deklaracje składa się od 10.02.2021 r. do 19.02.2021 r.
  3. Niezłożenie deklaracji lub złożenie deklaracji po terminie oznacza rezygnację z kontynuowania wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym.
 2. Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022 składają wniosek o przyjęcie wraz z wymaganymi dokumentami. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2. Wniosek można pobrać w sekretariacie Szkoły.
  1. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów wymienio­nych w pkt. 4 i pkt. 5.
  2. Spełnianie przez kandydata kryteriów jest potwierdzane odpowiednimi oświadczeniami.
  3. Wnioski składa się w terminie od 01.03.2021 r. do 19.03.2021 r. do godz. 15:00.
 3. Jeżeli liczba miejsc kandydatów zamieszkałych na terenie gminy jest większa niż liczba wolnych miejsc w oddziale przedszkolnym komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły przeprowadza postępowanie rekrutacyjne. Postępowanie rekrutacyjne jest dwuetapowe.
 4. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:
  1. wielodzietność rodziny kandydata;
  2. niepełnosprawność kandydata;
  3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
  7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.
  8. Kryteria, o których mowa w ust.4, mają jednakową wartość – 5pkt
 5. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są od uwagę łącznie następujące kryteria:
  1. kandydat objęty jest obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym;
  2. kandydat posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej ze wskazaniem niezwłocznej potrzeby objęcia wychowaniem przedszkolnym;
  3. obydwoje rodziców/ opiekunów prawnych pracują;
  4. rodzeństwo kandydata uczęszcza do przedszkola do którego został złożony wniosek;
  5. kandydat zamieszkuje na terenie gminy;
  6. rodzina kandydata korzysta z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej.
 6. Kryteriom wymienionym w pkt.5  przyjmuje odpowiednio poniższe wartości:
  1. 30 pkt;
  2. 10 pkt;
  3. 8 pkt;
  4. 6 pkt;
  5. 4 pkt;
  6. 2 pkt.
 7. Po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Komisja ustala wyniki postępowania rekrutacyjnego i podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. Na liście umieszcza się nazwiska i imiona kandydatów w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przejęcia do oddziału przedszkolnego.
  1. Listę, o której mowa w ust. 7. Komisja podaje do publicznej wiadomości w dniu 31 marca 2021 r. godz. 15:00. Lista umieszczona jest na tablicy ogłoszeń Szkoły.
  2. Rodzice kandydatów zakwalifikowanych w terminie od 06 kwietnia 2020 r. do 14 kwietnia 2021 r. do godz. 15:00 potwierdzają wolę realizacji wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym. Wola ta jest wyrażana poprzez złożenie oświadczenia potwierdzającego o woli realizacji wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym.
 8. Kandydat zostaje przyjęty do oddziału przedszkolnego, jeżeli został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.
  1. Komisja sporządza listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. Na liście umieszcza się nazwiska i imiona kandydatów w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.
  2. Listę, o której mowa w punkt. 1), komisja podaje do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na  tablicy ogłoszeń szkoły w dniu 19 kwietnia  2021 r. godz. 15:00.
 9. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata nieprzyjętego może wystąpić do Komisji z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata  do oddziału przedszkolnego.
  1. Komisja sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od wystąpienia przez rodzica z wnioskiem o uzasadnienie odmowy przyjęcia. Uzasadnienie podpisuje Przewodniczący.
  2. Rodzic kandydata może wnieść odwołanie do Dyrektora od rozstrzygnięcia Komisji, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
  3. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie Dyrektora służy skarga do Sądu Administracyjnego.
 10. Kandydaci mieszkający poza Gminą Kamienica mogą być przyjęci do oddziału przedszkolnego tylko wówczas, gdy szkoła, po zapewnieniu miejsca wszystkim kandydatom mieszkającym na terenie Gminy Kamienica, dysponuje wolnymi miejscami.
  1. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem Gminy Kamienica przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne według zasad określonych w pkt.2 – 10.
 11. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami. Dyrektor, przeprowadza postępowanie uzupełniające.
  1. Postępowanie uzupełniające prowadzone jest od 26kwietnia 2021r. do 30 kwietnia 2021r do godz. 15:00.
  2. Kwalifikacji do oddziału przedszkolnego dokonuje się w oparciu o załączone dokumenty zgodnie kryteriami określonymi w pkt. 4 i 5.
  3. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych w dniu 07 maja 2021r. godz.15.00
  4. Rodzice kandydatów zakwalifikowanych w terminie od 11 maja 2021 r. do 14 maja 2021 r. do godz. 15:00 potwierdzają wolę realizacji wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym. Wola ta jest wyrażana poprzez złożenie oświadczenia potwierdzającego o woli realizacji wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym.
  5. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego według liczby uzyskanych punktów od najwyższej do najniższej liczby punktów. Listę publikuje w dniu 18 maja 2021r. godz. 15.00.