1. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.(załącznik nr 1). Wzór zgłoszenia można pobrać w sekretariacie Szkoły.
 2. Zgłoszenia składa się w sekretariacie szkoły w okresie od 24.01.2023 r. do 03.02.2023 r. do godz. 15:00.
 3. Do klasy pierwszej mogą być przyjęte dzieci spoza obwodu szkoły po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami na podstawie złożonego wniosku (załącznik nr 2). Wzór wniosku można pobrać w sekretariacie szkoły.
 4. Przy rekrutacji do klasy pierwszej dzieci spoza obwodu szkoły bierze się pod uwagę następujące kryteria, którym przypisuje się następującą ilość punktów:
  1) uczęszczanie do szkoły rodzeństwa kandydata – 4 pkt.,
  2) rodzic kandydata jest pracownikiem szkoły – 1 pkt.,
  3) kandydat mieszka na terenie gminy będącej siedzibą szkoły – 4 pkt.,
  4) kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w szkole – 5 pkt.,
  5) droga kandydata z domu do szkoły nie przekracza 3 km – 4 pkt.,
  6) bliższa droga kandydata do szkoły niż do szkoły w obwodzie w którym mieszka- 5pkt.
 5. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów określonych w punkcie 4 są odpowiednio:
  1) oświadczenie rodziców lub opiekunów,
  2) zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu,
  3) zaświadczenie z urzędu gminy,
  4) zaświadczenie ze szkoły,
  5) oświadczenie rodziców lub opiekunów,
  6) oświadczenie rodziców lub opiekunów.
 6. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej spoza obwodu szkoły decyduje łączna liczba punktów za kryteria wymienione w pkt.4, które spełnia kandydat. Maksymalna liczba punktów jaką może otrzymać kandydat wynosi 23 pkt.
 7. Kandydaci są przyjmowani w kolejności łącznej liczby uzyskanych punktów licząc od liczby największej do wyczerpania miejsc.
 8. Wniosek o przyjęcie do klasy I oraz dokumenty, o których mowa w pkt. 5 składa się w sekretariacie szkoły od dnia 13 lutego 2023 r. do 03 marca 2023 r. do godz. 15:00.
 9. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora szkoły.
 10. Komisja rekrutacyjna w dniu 13 marca 2023 r. o godz. 15.00 publikuje listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.
 11. Rodzice kandydatów zakwalifikowanych w terminie od 14 marca 2023 r. do 27 marca 2023 r. do godz.15.00 są obowiązani do potwierdzenia woli podjęcia nauki w szkole w postaci pisemnego oświadczenia.
 12. Komisja w dniu 30 marca 2023 r. o godz. 15:00 publikuje listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.
 13. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych rodzic kandydata nieprzyjętego może wystąpić z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
 14. Uzasadnienie, o którym mowa pkt. 13, komisja sporządza w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica kandydata.
 15. Jeżeli po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające wg. harmonogramu:
  1) złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – od 01.08.2023 r. do 09.08.2023 r. do godz. 15:00;
  2) podanie do publicznej wiadomości przez komisja rekrutacyjna w dniu 17 sierpnia 2023 r. o godz. 15.00 listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły;
  3) potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 21 sierpnia 2023 r. do 25 sierpnia 2023 r. do godz. 15:00;
 16. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – 28 sierpnia 2023 r. godz. 15:00.
 17. Przyjęcie ucznia w trakcie roku szkolnego, w tym także do klasy pierwszej, jeżeli wymaga to przeprowadzenia zmian organizacyjnych szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe wymaga zgody organu prowadzącego.