Zasady zachowania się podczas egzaminu ósmoklasisty
w Szkole Podstawowej nr1 w Szczawie.

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Rodzic/prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 4. Zdającym nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek itp.
 5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki. Jeżeli szkoła zdecyduje o zapewnieniu np. przyborów piśmienniczych– konieczna jest ich dezynfekcja. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
 7. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.
 8. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 9. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.
 10. Wpuszczanie do szkoły odbywać się będzie zgodnie z opracowanym harmonogramem, zdający powinien stawić się w szkole o godzinie:
  1. uczniowie o numerach A01 –A10 – 8:30,
  1. uczniowie o numerach A11 –A19 – 8:35.
 11. Przed wejściem do szkoły zdezynfekuj ręce zgodnie z zamieszczoną instrukcją.
 12. Po wejściu do szkoły, pozostawiają osobiste rzeczy w szafkach na holu i niezwłocznie udaj się pod salę zachowując bezpieczną odległość, w której przeprowadzany jest egzamin:
  1. egzamin z języka polskiego i matematyki – odbędzie się na sali gimnastycznej,
  1. egzamin z języka angielskiego:
   uczniowie o numerach A01 – A10 – sala humanistyczna
   uczniowie o numerach A11 – A19 – klasa III (nad wejściem głównym).
 13. Korzystaj z toalet znajdujących się obok sal egzaminacyjnych.
 14. Przed wejściem do sali zostaniesz poinformowany o wylosowanym numerze stolika przez członka zespołu nadzorującego i otrzymasz kody, do naklejenia.
 15. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 16. Po uzyskaniu zgody na wejście do sali zdezynfekuj ręce i zajmij miejsce przy wylosowanym stoliku.
 17. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
  1. podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,
  1. wychodzi do toalety,
  1. kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
  1. zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie trwania całego egzaminu.
 18. Przed rozpoczęciem egzaminu członkowie zespołu nadzorującego informują zdających o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim o:
  1. zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi,
  1. obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym,
  1. niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką,
  1. konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie.
 19. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
 20. Zdający ściśle przestrzegają procedur, harmonogramu wejść i wyjść ustalonych przez przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego.
 21. Przewodniczący zespołu nadzorującego informuje zdających, aby wrażeniami po egzaminie dzielili się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikali spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.
 22. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej).
 23. Po wyjściu z sali egzaminacyjnej niezwłocznie opuść budynek szkoły.